ورزش

در قلمرو ورزش- قسمت 53

در قلمرو ورزش- قسمت 53

12/12/1394  در قلمرو ورزش- قسمت 53


بررسی رخدادها و رویدادهای مهم ورزشی در جهان بویژه استرالیا ، ایران ، افغانستان همراه با تحلیلگر ورزش جواد موسوی