ورزش

در قلمرو ورزش- قسمت 53

در قلمرو ورزش- قسمت 53

02/03/2016  در قلمرو ورزش- قسمت 53


بررسی رخدادها و رویدادهای مهم ورزشی در جهان بویژه استرالیا ، ایران ، افغانستان همراه با تحلیلگر ورزش جواد موسوی