ورزش

در قلمرو ورزش- قسمت 54

در قلمرو ورزش- قسمت 54

19/12/1394  در قلمرو ورزش- قسمت 54


بررسی رخدادها و رویدادهای مهم ورزشی در جهان بویژه استرالیا ، ایران ، افغانستان همراه با تحلیلگر ورزش جواد موسوی