ورزش

در قلمرو ورزش- قسمت 55

در قلمرو ورزش- قسمت 55

16/03/2016  در قلمرو ورزش- قسمت 55


در قلمرو ورزش- قسمت 55 بررسی رخدادها و رویدادهای مهم ورزشی در جهان بویژه استرالیا ، ایران ، افغانستان همراه با تحلیلگر ورزش جواد موسوی