ورزش

در قلمرو ورزش- قسمت 55

در قلمرو ورزش- قسمت 55

26/12/1394  در قلمرو ورزش- قسمت 55


در قلمرو ورزش- قسمت 55 بررسی رخدادها و رویدادهای مهم ورزشی در جهان بویژه استرالیا ، ایران ، افغانستان همراه با تحلیلگر ورزش جواد موسوی