اجتماعی

پیام نوروزی سال 1395 از سوی آقای عباس فراسو " قائم مقام سفارت افغانستان در استرالیا "

پیام نوروزی سال 1395 از سوی آقای عباس فراسو " قائم مقام سفارت افغانستان در استرالیا "

20/03/2016  پیام نوروزی سال 1395 از سوی آقای عباس فراسو " قائم مقام سفارت افغانستان در استرالیا "


پیام نوروزی سال 1395 از سوی آقای عباس فراسو " قائم مقام سفارت افغانستان در استرالیا "