فرهنگ وهنر

مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

09/11/1393  مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا