ورزش

دربی طوفانی پرسپولیس و استقلال حال و هوای علی خسروی را هم طوفانی کرد..فوتبال را به اهلش بسپارید

دربی طوفانی پرسپولیس و استقلال حال و هوای علی خسروی را هم طوفانی کرد..فوتبال را به اهلش بسپارید

31/01/1395  دربی طوفانی پرسپولیس و استقلال حال و هوای علی خسروی را هم طوفانی کرد..فوتبال را به اهلش بسپارید


دربی طوفانی پرسپولیس و استقلال حال و هوای علی خسروی را هم طوفانی کرد..فوتبال را به اهلش بسپارید

رادیو نشاط - بررسی دیدار دو تیم سنتی پرسپولیس و استقلال و حاشیه های مربوط به آن ..همراه با علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال