فرهنگ وهنر

"استرالیا،من از ایران برای شما 2 جایزه و یک سیمرغ طلایی آوردم/ گفتگو با امین پلنگی مدیر فستیوال فیلمهای فارسی زبانان در استرالیا و برنده جایزه جشنواره بین المللی فجردر ایران

"استرالیا،من از ایران برای شما 2 جایزه و یک سیمرغ طلایی آوردم/ گفتگو با امین پلنگی مدیر فستیوال فیلمهای فارسی زبانان در استرالیا و برنده جایزه جشنواره بین المللی فجردر ایران

13/02/1395  "استرالیا،من از ایران برای شما 2 جایزه و یک سیمرغ طلایی آوردم/ گفتگو با امین پلنگی مدیر فستیوال فیلمهای فارسی زبانان در استرالیا و برنده جایزه جشنواره بین المللی فجردر ایران


"استرالیا،من از ایران برای شما 2 جایزه و یک سیمرغ طلایی آوردم/ گفتگو با امین پلنگی مدیر فستیوال فیلمهای فارسی زبانان در استرالیا و برنده جایزه جشنواره بین المللی فجردر ایران