فرهنگ وهنر

ناگفته های شصت و نهمین جشنواره فیلم کن در فرانسه ... گفتگو با آرمین میلادی مدیر شرکت دریچه سینما

ناگفته های شصت و نهمین جشنواره فیلم کن در فرانسه ... گفتگو با آرمین میلادی مدیر شرکت دریچه سینما

04/03/1395  ناگفته های شصت و نهمین جشنواره فیلم کن در فرانسه ... گفتگو با آرمین میلادی مدیر شرکت دریچه سینما


ناگفته های شصت و نهمین جشنواره فیلم کن در فرانسه ... گفتگو با آرمین میلادی مدیر شرکت دریچه سینما