فرهنگ وهنر

گفتگو رضا سمامی با " شهرام شب پره "سلطان موسیقی جاز ایرانی

گفتگو رضا سمامی با " شهرام شب پره "سلطان موسیقی جاز ایرانی

29/05/2016  گفتگو رضا سمامی با " شهرام شب پره "سلطان موسیقی جاز ایرانی


گفتگو رضا سمامی با " شهرام شب پره "سلطان موسیقی جازایرانی