اجتماعی

گفتگو با دنیل و لورتا بولوتین، ابداع کنندگان پروژه ای که برای پناهندگان ایجاد اشتغال می نماید/ ابتکار بسیار ارزنده از سوی زوج جوان ملبورنی

گفتگو با دنیل و لورتا بولوتین، ابداع کنندگان پروژه ای که برای پناهندگان ایجاد اشتغال می نماید/ ابتکار بسیار ارزنده از سوی زوج جوان ملبورنی

14/03/1395  گفتگو با دنیل و لورتا بولوتین، ابداع کنندگان پروژه ای که برای پناهندگان ایجاد اشتغال می نماید/ ابتکار بسیار ارزنده از سوی زوج جوان ملبورنی


گفتگو با دنیل و لورتا بولوتین، ابداع کنندگان پروژه ای که برای پناهندگان ایجاد اشتغال می نماید/ ابتکار بسیار ارزنده از سوی زوج جوان ملبورنی

گزارشگر - مهشید باب زرتابی