سلامت

موضوع: علل مختلف درد لگن در کودکان/پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

موضوع: علل مختلف درد لگن در کودکان/پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

19/03/1395  موضوع: علل مختلف درد لگن در کودکان/پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا


موضوع: علل مختلف درد لگن در کودکان/پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

رضا سمامی - رادیو نشاط استرالیا