سلامت

موضوع: اختلالات اضطرابی ، وسواس/پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

موضوع: اختلالات اضطرابی ، وسواس/پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

02/04/1395  موضوع: اختلالات اضطرابی ، وسواس/پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا


موضوع: اختلالات اضطرابی ، وسواس/پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

رضا سمامی