سلامت

موضوع: سردرد و دلایل ایجاد سر درد /پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

موضوع: سردرد و دلایل ایجاد سر درد /پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

16/04/1395  موضوع: سردرد و دلایل ایجاد سر درد /پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا


موضوع: سردرد و دلایل ایجاد سر درد /پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

رادیو نشاط - رضا سمامی