سلامت

موضوع: سردردهای تنشی /پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

موضوع: سردردهای تنشی /پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

23/04/1395  موضوع: سردردهای تنشی /پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا


موضوع: سردردهای تنشی /پاسخ به سئولات همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

/رادیو نشاط - رضا سمامی