طنز -سرگرمی-کودک

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - عمو زنجیر باف، گل یا پوچ، کبریت بازی/ کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - عمو زنجیر باف، گل یا پوچ، کبریت بازی/ کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

26/04/1395  آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - عمو زنجیر باف، گل یا پوچ، کبریت بازی/ کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی


آشنایی با بازیهای سنتی و محلی

عمو زنجیر باف

 گل یا پوچ

کبریت بازی

 

تهیه کننده: رضا سمامی

گویندگان :مهشید باب زرتابی ،رضا سمامی