فرهنگ وهنر

مصاحبه با ماز جبرانی در مورد فیلم کمدی جیمی وستوود / رادیو نشاط - رضاسمامی

مصاحبه با ماز جبرانی در مورد فیلم کمدی جیمی وستوود / رادیو نشاط - رضاسمامی

27/04/1395  مصاحبه با ماز جبرانی در مورد فیلم کمدی جیمی وستوود / رادیو نشاط - رضاسمامی


مصاحبه با ماز جبرانی در مورد فیلم کمدی جیمی وستوود / رادیو نشاط - رضاسمامی

ماز جبرانی در فیلم "جیمی وست وود"؛ روایت طنز یک مهاجر ایرانی در آمریکا