طنز -سرگرمی-کودک

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - گوک دوره ، تشله بازی ، بازی زوو / کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - گوک دوره ، تشله بازی ، بازی زوو / کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

01/05/1395  آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - گوک دوره ، تشله بازی ، بازی زوو / کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی


آشنایی با بازیهای سنتی و محلی 

گوک دوره 

تشله بازی

بازی زوو

 

تهیه کننده: رضا سمامی

گویندگان :مهشید باب زرتابی ،رضا سمامی