طنز -سرگرمی-کودک

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - الک دولک ، قایم باشک، بالا بلندی/ کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی -  الک دولک ، قایم باشک، بالا بلندی/ کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

08/05/1395  آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - الک دولک ، قایم باشک، بالا بلندی/ کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی


آشنایی با بازیهای سنتی و محلی

الک دولک

قایم باشک

بالا بلندی

تهیه کننده: رضا سمامی

گویندگان :مهشید باب زرتابی ،رضا سمامی