طنز -سرگرمی-کودک

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - اتل متل توتوله/ وسطی/طناب بازی/کلاغ پر/بیست سوالی/کی بود کی بود من نبودم/گرگم و گله میبرم/ کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - اتل متل توتوله/ وسطی/طناب بازی/کلاغ پر/بیست سوالی/کی بود کی بود من نبودم/گرگم و گله میبرم/ کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

15/05/1395  آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - اتل متل توتوله/ وسطی/طناب بازی/کلاغ پر/بیست سوالی/کی بود کی بود من نبودم/گرگم و گله میبرم/ کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی


آشنایی با بازیهای سنتی و محلی 

اتل متل توتوله

وسطی

طناب بازی

کلاغ پر

بیست سوالی

کی بود کی بود من نبودم

گرگم و گله میبرم

 

تهیه کننده: رضا سمامی

گویندگان :مهشید باب زرتابی ،رضا سمامی