طنز -سرگرمی-کودک

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی/ آفتاب مهتاب،اتل متل،اوستا خرت نلنگه،بازی با چوب،بیابریم بونه، جستن جستنک،جمجمک،حمام بازی،خروس جنگی،سک سک،شل کن سفت کن،عمو یادگار،گردو بازی،لپربازی،یه مرغ دارم/ کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی/ آفتاب مهتاب،اتل متل،اوستا خرت نلنگه،بازی با چوب،بیابریم بونه، جستن جستنک،جمجمک،حمام بازی،خروس جنگی،سک سک،شل کن سفت کن،عمو یادگار،گردو بازی،لپربازی،یه مرغ دارم/ کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

23/05/1395  آشنایی با بازیهای سنتی و محلی/ آفتاب مهتاب،اتل متل،اوستا خرت نلنگه،بازی با چوب،بیابریم بونه، جستن جستنک،جمجمک،حمام بازی،خروس جنگی،سک سک،شل کن سفت کن،عمو یادگار،گردو بازی،لپربازی،یه مرغ دارم/ کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی


آشنایی با بازیهای سنتی و محلی 

آفتاب مهتاب،اتل متل،اوستا خرت نلنگه،بازی با چوب،بیابریم بونه، جستن جستنک،جمجمک،حمام بازی،خروس جنگی،سک سک،شل کن سفت کن،عمو یادگار،گردو بازی،لپربازی،یه مرغ دارم

 

تهیه کننده: رضا سمامی

گویندگان :مهشید باب زرتابی ،رضا سمامی