سلامت

موضوع پزشکی: بیماری های چشم- ورم ملتحمه(کونژکتیویت) / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

موضوع پزشکی: بیماری های چشم- ورم ملتحمه(کونژکتیویت) / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

27/05/1395  موضوع پزشکی: بیماری های چشم- ورم ملتحمه(کونژکتیویت) / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی


موضوع پزشکی: بیماری های چشم- ورم ملتحمه(کونژکتیویت) / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی