ورزش

گفتگو با دکتر پویا دانشور رئیس Collaborating Centre فدراسیون جهانی پزشکی در خصوص المپیک ریو 2016

گفتگو با دکتر پویا دانشور رئیس Collaborating Centre  فدراسیون جهانی پزشکی در خصوص المپیک ریو 2016

18/08/2016  گفتگو با دکتر پویا دانشور رئیس Collaborating Centre فدراسیون جهانی پزشکی در خصوص المپیک ریو 2016


 گفتگو با دکتر پویا دانشور رئیس Collaborating Centre فدراسیون جهانی پزشکی در خصوص المپیک ریو 2016/رضا سمامی