طنز -سرگرمی-کودک

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه: آزنگ شیر، اتل متل سه پایه، انگور بازی،بندک سرگو،جو به جو،حموم ما مورچه داره،دار بازی،سوک سوکنا، شنبه یکشنبه،طاق یا جفت، عمو زنجیر باف،گل از توته/ کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

 آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه: آزنگ شیر، اتل متل سه پایه، انگور بازی،بندک سرگو،جو به جو،حموم ما مورچه داره،دار بازی،سوک سوکنا، شنبه یکشنبه،طاق یا جفت، عمو زنجیر باف،گل از توته/ کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

29/05/1395   آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه: آزنگ شیر، اتل متل سه پایه، انگور بازی،بندک سرگو،جو به جو،حموم ما مورچه داره،دار بازی،سوک سوکنا، شنبه یکشنبه،طاق یا جفت، عمو زنجیر باف،گل از توته/ کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی


آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه:

زنگ شیر، اتل متل سه پایه، انگور بازی،بندک سرگو،جو به جو،حموم ما مورچه داره،دار بازی،سوک سوکنا، شنبه یکشنبه،طاق یا جفت، عمو زنجیر باف،گل از توته/ کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی