طنز -سرگرمی-کودک

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی/ آزنگ شیر، اتل متل سه پایه، انگور بازی،بندک سرگو،جو به جو،حموم ما مورچه داره،دار بازی،سوک سوکنا، شنبه یکشنبه،طاق یا جفت، عمو زنجیر باف،گل از توته/ کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

 آشنایی با بازیهای سنتی و محلی/ آزنگ شیر، اتل متل سه پایه، انگور بازی،بندک سرگو،جو به جو،حموم ما مورچه داره،دار بازی،سوک سوکنا، شنبه یکشنبه،طاق یا جفت، عمو زنجیر باف،گل از توته/ کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

29/05/1395   آشنایی با بازیهای سنتی و محلی/ آزنگ شیر، اتل متل سه پایه، انگور بازی،بندک سرگو،جو به جو،حموم ما مورچه داره،دار بازی،سوک سوکنا، شنبه یکشنبه،طاق یا جفت، عمو زنجیر باف،گل از توته/ کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی


آشنایی با بازیهای سنتی و محلی 

زنگ شیر

اتل متل سه پایه

انگور بازی

بندک سرگو

جو به جو

حموم ما مورچه داره

دار بازی

سوک سوکنا

 شنبه یکشنبه

طاق یا جفت

عمو زنجیر باف

گل از توته 

 

تهیه کننده: رضا سمامی

گویندگان :مهشید باب زرتابی ،رضا سمامی