طنز -سرگرمی-کودک

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - بازی چوتل ، گردو شکستم ، بازی هلاری / کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

   آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - بازی چوتل ، گردو شکستم ، بازی هلاری / کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

08/06/1395   آشنایی با بازیهای سنتی و محلی - بازی چوتل ، گردو شکستم ، بازی هلاری / کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی


   آشنایی با بازیهای سنتی و محلی

بازی چوتل

گردو شکستم

 بازی هلاری 

تهیه کننده: رضا سمامی

گویندگان :مهشید باب زرتابی ،رضا سمامی