طنز -سرگرمی-کودک

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه: بازی چوتل ، گردو شکستم ، بازی هلاری / کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

   آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه: بازی چوتل ، گردو شکستم ، بازی هلاری / کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

08/06/1395   آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه: بازی چوتل ، گردو شکستم ، بازی هلاری / کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی


   آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه:

بازی چوتل ، گردو شکستم ، بازی هلاری / کاری از: رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی