ورزش

همه بازیکنان به داور گفتند ..برو بابا / گفتگو با علی خسروی کارشناس داوری در خصوص مسابقه بین تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب انتخابی جام جهانى فوتبال ٢٠١٨ روسيه

همه بازیکنان به داور گفتند ..برو بابا / گفتگو با علی خسروی کارشناس داوری در خصوص مسابقه بین تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب انتخابی جام جهانى فوتبال ٢٠١٨ روسيه

12/06/1395  همه بازیکنان به داور گفتند ..برو بابا / گفتگو با علی خسروی کارشناس داوری در خصوص مسابقه بین تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب انتخابی جام جهانى فوتبال ٢٠١٨ روسيه


همه بازیکنان به داور گفتند ..برو بابا / گفتگو با علی خسروی کارشناس داوری در خصوص مسابقه بین تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب انتخابی جام جهانى فوتبال ٢٠١٨ روسيه

///رادیو نشاط ..رضا سمامی