سلامت

موضوع : مشکلات چشمی ناشی از دیابت- رتینوپاتی/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

موضوع : مشکلات چشمی ناشی از دیابت- رتینوپاتی/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

17/06/1395  موضوع : مشکلات چشمی ناشی از دیابت- رتینوپاتی/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی


موضوع : مشکلات چشمی ناشی از دیابت- رتینوپاتی/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی