فرهنگ وهنر

برگزاری پنجمین جشنواره فیلم فارسی 2016 در استرالیا/ گفتگو با امین پلنگی مدیر جشنواره جهانی فیلم فارسی در استرالیا /رادیو نشاط - رضا سمامی

برگزاری پنجمین جشنواره فیلم فارسی 2016 در استرالیا/ گفتگو با امین پلنگی مدیر جشنواره جهانی فیلم فارسی در استرالیا /رادیو نشاط - رضا سمامی

26/06/1395  برگزاری پنجمین جشنواره فیلم فارسی 2016 در استرالیا/ گفتگو با امین پلنگی مدیر جشنواره جهانی فیلم فارسی در استرالیا /رادیو نشاط - رضا سمامی


برگزاری پنجمین جشنواره فیلم فارسی 2016 در استرالیا/ گفتگو با امین پلنگی مدیر جشنواره جهانی فیلم فارسی در استرالیا /رادیو نشاط - رضا سمامی