اجتماعی

استرالیا هیچ پناهجوی را به اجبار نمی تواند به ایران باز گرداند...گفتگو رادیو نشاط با عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا " در خصوص وضعیت پناهندگان ایرانی در استرالیا

استرالیا هیچ پناهجوی را به اجبار نمی تواند به ایران باز گرداند...گفتگو رادیو نشاط با عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا " در خصوص وضعیت پناهندگان ایرانی در استرالیا

23/09/2016  استرالیا هیچ پناهجوی را به اجبار نمی تواند به ایران باز گرداند...گفتگو رادیو نشاط با عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا " در خصوص وضعیت پناهندگان ایرانی در استرالیا


استرالیا هیچ پناهجوی را به اجبار نمی تواند به ایران باز گرداند...گفتگو رادیو نشاط با عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا " در خصوص وضعیت پناهندگان ایرانی در استرالیا