اجتماعی

برگزاری جشن بزرگ مهرگان 8/10/2016 در سیدنی / گفتگو با سیامک قهرمان رئیس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان در سیدنی استرالیا

برگزاری جشن بزرگ مهرگان 8/10/2016 در سیدنی / گفتگو  با سیامک قهرمان رئیس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان در سیدنی استرالیا

03/10/2016  برگزاری جشن بزرگ مهرگان 8/10/2016 در سیدنی / گفتگو با سیامک قهرمان رئیس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان در سیدنی استرالیا


برگزاری جشن بزرگ مهرگان 8/10/2016 در سیدنی / گفتگو با سیامک قهرمان رئیس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان در سیدنی استرالیا

رادیو نشاط - رضا سمامی