علمی ، فن آوری

لیوان هوشمند (ماگینو ) آماده عرضه به متقاضیان شد /گفتگو با دکتر امیر فرجی مخترع لیوان هوشمند MUGGINO، ساکن استرالیا، استاد دانشگاه آر ام آی تی ملبورن

لیوان هوشمند (ماگینو ) آماده عرضه به متقاضیان شد /گفتگو با دکتر امیر فرجی مخترع لیوان هوشمند MUGGINO، ساکن استرالیا، استاد دانشگاه آر ام آی تی ملبورن

13/10/2016  لیوان هوشمند (ماگینو ) آماده عرضه به متقاضیان شد /گفتگو با دکتر امیر فرجی مخترع لیوان هوشمند MUGGINO، ساکن استرالیا، استاد دانشگاه آر ام آی تی ملبورن


لیوان هوشمند (ماگینو ) آماده عرضه به متقاضیان شد /گفتگو با دکتر امیر فرجی مخترع لیوان هوشمند MUGGINO، ساکن استرالیا، استاد دانشگاه آر ام آی تی ملبورن

رادیو نشاط - رضا سمامی