فرهنگ وهنر

افتتاحیه ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا با فیلم ابد و یک روز/مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

افتتاحیه ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا با فیلم ابد و یک روز/مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

27/07/1395  افتتاحیه ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا با فیلم ابد و یک روز/مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا


افتتاحیه ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا با فیلم ابد و یک روز/مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

رادیو نشاط - رضا سمامی