فرهنگ وهنر

گفتگو با نادر احمدی ، شاعر و نویسنده افغان ساکن ادلاید در استرالیا

گفتگو با نادر احمدی  ، شاعر و نویسنده افغان ساکن ادلاید در استرالیا

18/10/2016  گفتگو با نادر احمدی ، شاعر و نویسنده افغان ساکن ادلاید در استرالیا


گفتگو با نادر احمدی ، شاعر و نویسنده افغان ساکن ادلاید در استرالیا

رادیو نشاط - رضا سمامی