اقتصادی

بررسی تغییرات و نوسانات ارز در جهان همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی در استرالیا /اکتبر 2016

بررسی تغییرات و نوسانات ارز در جهان همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی در استرالیا /اکتبر 2016

03/08/1395  بررسی تغییرات و نوسانات ارز در جهان همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی در استرالیا /اکتبر 2016


بررسی تغییرات و نوسانات ارز در جهان همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی در استرالیا /اکتبر 2016

رادیو نشاط - رضا سمامی