فرهنگ وهنر

گفتگو با "سلام سنگی " بازیگر نام آشنای سینمای افغانستان

گفتگو با "سلام سنگی " بازیگر نام آشنای سینمای افغانستان

05/05/1394  گفتگو با "سلام سنگی " بازیگر نام آشنای سینمای افغانستان