فرهنگ وهنر

گفتگو با نوید محمد زاده بازیگر نام آشنا در سینمای ایران / رادیو نشاط - رضا سمامی

گفتگو با نوید محمد زاده بازیگر نام آشنا در سینمای ایران / رادیو نشاط - رضا سمامی

06/08/1395  گفتگو با نوید محمد زاده بازیگر نام آشنا در سینمای ایران / رادیو نشاط - رضا سمامی


گفتگو با نوید محمد زاده بازیگر نام آشنا در سینمای ایران در ششمین جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا....رادیو نشاط - رضا سمامی