اجتماعی

"پاهای یاری رسان" کار مشترک بنیاد خیریه یارا و گروه طبیعت گردی ویکتوریا/ گفتگو با احسان قرایی قائم مقام مدیر عامل بنیاد خیریه یارا در ملبورن

"پاهای یاری رسان" کار مشترک بنیاد خیریه یارا و گروه طبیعت گردی ویکتوریا/ گفتگو با احسان قرایی قائم مقام مدیر عامل بنیاد خیریه یارا در ملبورن

04/11/2016  "پاهای یاری رسان" کار مشترک بنیاد خیریه یارا و گروه طبیعت گردی ویکتوریا/ گفتگو با احسان قرایی قائم مقام مدیر عامل بنیاد خیریه یارا در ملبورن


پاهای یاری رسان" کار مشترک بنیاد خیریه یارا و گروه طبیعت گردی ویکتوریا/ گفتگو با احسان قرایی قائم مقام مدیر عامل بنیاد خیریه یارا در ملبورن"

رادیو نشاط - رضا سمامی