اجتماعی

"پاهای یاری رسان" کار مشترک بنیاد خیریه یارا و گروه طبیعت گردی ویکتوریا/ گفتگو با ایمان فروزنده دبیر گروه بوش واکینگ ویکتوریا /رادیو نشاط ..رضا سمامی

"پاهای یاری رسان" کار مشترک بنیاد خیریه یارا و گروه طبیعت گردی ویکتوریا/ گفتگو با ایمان فروزنده دبیر گروه بوش واکینگ ویکتوریا /رادیو نشاط ..رضا سمامی

07/11/2016  "پاهای یاری رسان" کار مشترک بنیاد خیریه یارا و گروه طبیعت گردی ویکتوریا/ گفتگو با ایمان فروزنده دبیر گروه بوش واکینگ ویکتوریا /رادیو نشاط ..رضا سمامی


"پاهای یاری رسان" کار مشترک بنیاد خیریه یارا و گروه طبیعت گردی ویکتوریا/ گفتگو با ایمان فروزنده دبیر گروه بوش واکینگ ویکتوریا /رادیو نشاط ..رضا سمامی