فرهنگ وهنر

گفتگو اختصاصی با محمد هاشم زاده ، مدیر تولید سریال خنده بازار در ایران

گفتگو اختصاصی با محمد هاشم زاده ، مدیر تولید سریال خنده بازار در ایران

22/04/1394  گفتگو اختصاصی با محمد هاشم زاده ، مدیر تولید سریال خنده بازار در ایران