اجتماعی

عملکرد کانون ایرانیان کوئینزلند استرالیا در سال 2016 /گفتگو با جمشید وزیر زاده معاون و عضو هیئت مدیره کانون

عملکرد کانون ایرانیان کوئینزلند استرالیا در سال 2016 /گفتگو با جمشید وزیر زاده معاون و عضو هیئت مدیره کانون

12/09/1395  عملکرد کانون ایرانیان کوئینزلند استرالیا در سال 2016 /گفتگو با جمشید وزیر زاده معاون و عضو هیئت مدیره کانون


عملکرد کانون ایرانیان کوئینزلند استرالیا در سال 2016 /گفتگو با جمشید وزیر زاده معاون و عضو هیئت مدیره کانون

رادیو نشاط ..رضا سمامی