اجتماعی

عملکرد کانون ایرانیان کوئینزلند استرالیا در سال 2016 /گفتگو با جمشید وزیر زاده معاون و عضو هیئت مدیره کانون

عملکرد کانون ایرانیان کوئینزلند استرالیا در سال 2016 /گفتگو با جمشید وزیر زاده معاون و عضو هیئت مدیره کانون

02/12/2016  عملکرد کانون ایرانیان کوئینزلند استرالیا در سال 2016 /گفتگو با جمشید وزیر زاده معاون و عضو هیئت مدیره کانون


عملکرد کانون ایرانیان کوئینزلند استرالیا در سال 2016 /گفتگو با جمشید وزیر زاده معاون و عضو هیئت مدیره کانون

رادیو نشاط ..رضا سمامی