اقتصادی

چرا قیمت ارز رو به افزایش است؟ /وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /دسامبر 2016

چرا قیمت ارز رو به افزایش است؟ /وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /دسامبر 2016

13/09/1395  چرا قیمت ارز رو به افزایش است؟ /وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /دسامبر 2016


چرا قیمت ارز رو به افزایش است ؟/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /دسامبر 2016

رادیو نشاط ...رضا سمامی