کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/پیامی در راه ..شعری از سهراب سپهری با صدای محمد حسینی تهرانی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/پیامی در راه ..شعری از سهراب سپهری با صدای محمد حسینی تهرانی

01/01/2017  دکلمه های کوتاه و دلنشین/پیامی در راه ..شعری از سهراب سپهری با صدای محمد حسینی تهرانی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/پیامی در راه ..شعری از سهراب سپهری با صدای محمد حسینی تهرانی