اجتماعی

مروری بر عملکرد یکساله سفارت ایران در استرالیا سال 2016 ...گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با آقای عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا "

مروری بر عملکرد یکساله سفارت ایران در استرالیا سال 2016 ...گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با آقای عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا "

06/01/2017  مروری بر عملکرد یکساله سفارت ایران در استرالیا سال 2016 ...گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با آقای عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا "


مروری بر عملکرد یکساله سفارت ایران در استرالیا سال 2016 ...گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با آقای عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا "

Abdolhossein Vahaji ...Ambassador of the Islamic Republic of Iran


رادیو نشاط ...رضا سمامی

 موافقت نامه برای برقراری پروازهای مستقیم بین ایران و استرالیا امضا شد و مسئولین دو طرف در ماه آینده جهت اجرای نمودن این توافق جلسه ای را در استرالیا خواهند داشت.