کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/کوچه ..شعری از فریدون مشیری با صدای رضا سمامی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/کوچه ..شعری از فریدون مشیری با صدای رضا سمامی

29/01/2017  دکلمه های کوتاه و دلنشین/کوچه ..شعری از فریدون مشیری با صدای رضا سمامی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/کوچه ..شعری از فریدون مشیری با صدای رضا سمامی