اقتصادی

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /فوریه 2017

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /فوریه 2017

02/12/1395  تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /فوریه 2017


 

 تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در ماه آینده /فوریه 2017

وضعیت قیمت ارز در استرالیا

همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا 

رادیو نشاط ...رضا سمامی