اجتماعی

پیام نوروزی سال 1396 ازسوی آقای " وحیدالله ویسی" سفیر محترم جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا

پیام نوروزی سال 1396 ازسوی آقای " وحیدالله ویسی" سفیر محترم جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا

19/03/2017  پیام نوروزی سال 1396 ازسوی آقای " وحیدالله ویسی" سفیر محترم جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا


"تقویت همبستگی و یگانگی یکی از اصلی ترین ویژگیهای نوروز است"

پیام نوروزی سال 1396 ازسوی آقای " وحیدالله ویسی" سفیر محترم جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا