اجتماعی

پیام نوروزی سال 1396 از سوی آقای "عبدالحسین وهاجی " سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا

پیام نوروزی سال 1396 از سوی آقای "عبدالحسین وهاجی " سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا

19/03/2017  پیام نوروزی سال 1396 از سوی آقای "عبدالحسین وهاجی " سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا


 برقراری صلح ، آرامش و امنیت در منطقه و جهان در نوروز سال 1396

پیام نوروزی سال 1396 از سوی آقای "عبدالحسین وهاجی " سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا