فرهنگ وهنر

گفتگو با علی رضا امینی کارگردان، تهیه کننده، فیلم نامه نویس درایران

گفتگو با علی رضا امینی کارگردان، تهیه کننده، فیلم نامه نویس درایران

16/06/1394  گفتگو با علی رضا امینی کارگردان، تهیه کننده، فیلم نامه نویس درایران