اجتماعی

تبریک سال نو از سوی همکاران رادیو نشاط استرالیا در زمان تحویل سال 1396 خورشیدی

 تبریک سال نو از سوی همکاران رادیو نشاط استرالیا در زمان تحویل سال 1396 خورشیدی

19/03/2017   تبریک سال نو از سوی همکاران رادیو نشاط استرالیا در زمان تحویل سال 1396 خورشیدی


 تبریک سال نو از سوی همکاران رادیو نشاط استرالیا در زمان تحویل سال 1396 خورشیدی 

رضا سمامی -  آزاده ارژنگی - مهشید باب زرتابی - ناهید امامی