اجتماعی

پیک نیک "بنیاد خیریه یارا " در روز جهانی کتاب کودک و روز سیزده بدر / گفتگو با خانم مهردخت پورنادر "مسئول روابط عمومی بنیاد یارا در سیدنی"

پیک نیک "بنیاد خیریه یارا " در روز جهانی کتاب کودک و روز سیزده بدر / گفتگو با خانم مهردخت پورنادر "مسئول روابط عمومی بنیاد یارا در سیدنی"

28/03/2017  پیک نیک "بنیاد خیریه یارا " در روز جهانی کتاب کودک و روز سیزده بدر / گفتگو با خانم مهردخت پورنادر "مسئول روابط عمومی بنیاد یارا در سیدنی"


 پیک نیک "بنیاد خیریه یارا " در روز جهانی کتاب کودک و روز سیزده بدر مورخ 2 اپریل 2017 

 گفتگو با خانم مهردخت پورنادر "مسئول روابط عمومی بنیاد یارا در سیدنی"

رادیو نشاط ...رضا سمامی

 لطفا" جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینکهای بنیاد خیره یارا در ملبورن و سیدنی مراجعه نمائید 

https://www.facebook.com/events/1621978474479719/

https://www.facebook.com/events/270281076750029/