ورزش

قهرمان بوکس ایران رکورد جهانی برعکس دویدن را شکست!/گفتگو با ارشاد روحبخشیان عضو تیم ملی بوکس ایران

قهرمان بوکس ایران رکورد جهانی برعکس دویدن را شکست!/گفتگو با ارشاد روحبخشیان عضو تیم ملی بوکس ایران

29/03/2017  قهرمان بوکس ایران رکورد جهانی برعکس دویدن را شکست!/گفتگو با ارشاد روحبخشیان عضو تیم ملی بوکس ایران


قهرمان بوکس ایران رکورد جهانی برعکس دویدن را شکست!

گفتگو با ارشاد روحبخشیان عضو تیم ملی بوکس ایران

رادیو نشاط ...رضا سمامی